Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Πώς μπορεί να βοηθήσει το BowTie;

Τα διαγράμματα -BowTies αποτυπώνουν με σαφήνεια τη σύνδεση μεταξύ των δυνητικών αιτιών, των προληπτικών και των κατασταλτικών μέτρων και των συνεπειών ενός μεγάλου ατυχήματος.

Οι περισσότερες αξιολογήσεις επικινδυνότητας παρουσιάζουν ένα στιγμιότυπο των μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό που λείπει συχνά είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των επίκαιρων μέτρων και των συστημάτων που διασφαλίζουν ότι θα εξακολουθήσουν τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά στο μέλλον. Εδώ οι σύμβουλοί μας μπορούν να βοηθήσουν.

Οι έμπειροι σύμβουλοι μας, είτε μέσω σεμιναρίων ή / και ανάπτυξης των BowTies, μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των κινδύνων και στην αξιολόγηση των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, εξασφαλίζοντας την απλότητα των διαγραμμάτων, καθώς κάτι τέτοιο αυξάνει αποτελεσματικά την κατανόηση της διαγραμματικής απεικόνισης του μελετώμενου κινδύνου. Οι σύμβουλοί μας έχοντας εκτεταμένη γνώση και επιτυχή προσέγγιση των BowTies μπορούν να διασφαλίσουν ότι επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

 • Κατανόηση των κινδύνων - Οπτική απεικόνιση του κινδύνου, των αιτιών και των συνεπειών καθώς και των μέτρων για την ελαχιστοποίηση του
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής και της ευθύνης - Τα σεμινάρια BowTie ενθαρρύνουν ταυτόχρονα τη συμμετοχή και την επικοινωνία μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών
 • Οφέλη αποδοτικότητας - Η εκτίμηση επικινδυνότητας με BowTie είναι πιο απλή από πολλές παραδοσιακές τεχνικές και μειώνει τον όγκο της ανάλυσης ασφαλείας - είναι γεγονός ότι μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις. Επίσης παρέχει «εταιρική μνήμη» ώστε να αποφεύγετε την επανεφεύρεση του τροχού κάθε λίγα χρόνια
 • Επιπλέον δυνατότητες - Η ανάλυση BowTie έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί με τεχνικές ημι-ποσοτικής ανάλυσης, όπως το Layer of Protection Analysis (LOPA).

Η πλήρης μεθοδολογία BowTie εξασφαλίζει ότι η αξιολόγηση της επικινδυνότητας καθίσταται μια οικονομικά αποδοτική μέθοδος διαχείρισης HSSE, και όχι απλώς ένα μέσο ικανοποίησης των απαιτήσεων που θέτουν οι Κανονιστικές Αρχές. Είναι ευκόλως κατανοητή σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη έως και τους χειριστές, καθώς και σε όλες τις Κανονιστικές Αρχές και τους απλούς πολίτες.
BowTie Pro consulting
Οι bowtie υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
 • Ανάπτυξη bowties για HSSE ή επιχειρηματικούς κινδύνους
 • Ανάλυση Human Factors
 • Διευκόλυνση σεμιναρίων κατάρτισης – bowtie
 • Εκπαίδευση στη μέθοδο bowtie και στα εργαλεία λογισμικού
 • Ανάλυση επιπέδων ασφαλείας (LOPA)
 • Προσδιορισμός κρίσιμων στοιχείων/ στοιχείων ασφαλείας και απαιτήσεων επάρκειας
 • Ανάπτυξη πληροφοριών bowtie για ενημέρωση σχετικά με του ςκινδύνους και την επικινδυνότητα
 • Ανασκόπηση διαχείρισης ελέγχου

Ανάπτυξη BowTie για τη διαχείριση HSSE ή για τη διαχείριση επιχειρη-ματικών κινδύνων

Όλα τα τυπικά Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και οι Μελέτες Επικινδυνότητας απαιτούν την χρησιμοποίηση τεχνικών εκτίμησης της επικινδυνότητας.

Στα πλαίσια λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων η ασφάλεια αναδεικνύεται ως πολύτιμο αγαθό που πρέπει να διαφυλάσσεται από κάθε επιχείρηση που ταυτίζει το μέλλον της με την συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προστασία του εργαζόμενου.

Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας εκτίνονται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών έχοντας ως αντικείμενο είτε ποσοτικούς υπολογισμούς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της πιθανότητας επιβίωσης π.χ. από μια έκρηξη, είτε ποιοτικές αξιολογήσεις επαγγελματικού κινδύνου που διενεργούνται από ομάδες εργασίας που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες στο χώρο δουλειάς.

Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτίμησης επικινδυνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για την περίπτωση ή το έργο που πρόκειται να αναληφθεί, και να οδηγούν σε συστάσεις ή ευκαιρίες βελτίωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στην εγκατάλειψη της προτεινόμενης ενέργειας.

Σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, η ομάδα σας θα συνεργάζεται σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και φροντίδας. Ως αποτέλεσμα, θα διαπιστώσετε υψηλή παραγωγικότητα και περιορισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας λόγω συμβάντων ή ατυχημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται αποτελεσματικά ενώ θα ακολουθούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας.

H RESQ Consulting είναι σε θέση να αναπτύξει και να υποστηρίξει το σύνολο ή μέρος μιας Μελέτης Επικινδυνότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα αλλά και με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη.

Helping clienst develop bowties

Σεμινάρια κα τάρτισης -BowTie

H RESQ Consulting διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην εκτίμηση επικινδυνότητας και είναι σε θέση να ενεργεί υποστηρικτικά στην εκπόνηση της μελέτης και την εξαγωγή κατάλληλων αναφορών για τους πελάτες.

Τo λογισμικό Bow Tie Pro θα βοηθήσει την επιχείρηση σας από την αναγνώριση των κινδύνων και στην εις βάθος ανάλυση των αιτιών εκδήλωσης των συμβάντων, μέχρι την ανάπτυξη ενός κατανοητού συστήματος διαχείρισης, την προετοιμασία και τη διαχείριση των βασικών εγγράφων καθώς και την υποστήριξη των εξειδικευμένων στελεχών. Θα διδάξουμε και θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας, έχοντας την πεποίθηση ότι μια καλά προετοιμασμένη και εκπαιδευμένη ομάδα προάγει την ασφάλεια στην εργασία.

H RESQ Consulting με τους εξειδικευμένους συμβούλους της, εκπονεί τις κατάλληλες μελέτες ανάλυσης Ανθρώπινων Παραγόντων για τις διεργασίες της εταιρείας σας.

Workshops
Top