Τι είναι το BowTie Pro™;

Το BowTie Pro ™ είναι ένα σύγχρονο, γρήγορο και εύκολο στη χρήση εργαλείο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επικινδυνότητας

Το διάγραμμα BowTie είναι μια ισχυρή γραφική απεικόνιση οποιουδήποτε τύπου κινδύνου, που γίνεται εύκολα κατανοητή από ανειδίκευτα άτομα.

Το λογισμικό BowTie Pro ™ χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες, κυβερνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο οι οποίοι έχουν διαπιστώσει πραγματικά οφέλη στη χρήση του λογισμικού. Το BowTie Pro ™ , ’όπως υποδηλώνει και το όνομα του, αρχικά δημιουργεί ένα διάγραμμα (BowTie) το οποίο οδηγεί σε μια σειρά πρόσθετων ενοτήτων ανάλυσης όπως είναι το Μητρώο Κινδύνων.

Με τα διαγράμματα BowTie η μετάβαση σε άλλες τεχνικές ανάλυσης όπως τα Επίπεδα Προστασίας - Layers of Protection (LOPA), οι Ταυτόχρονες Λειτουργίες - Simultaneous Operations (SIMOPS) κ.λπ. καθίσταται απλή και γρήγορη.

Το BowTie Pro ™ δίνει την δυνατότητα εξαγωγής μιας σειράς αποτελεσμάτων σε μορφές PDF και web, και την εμφάνιση εικόνων ή δεδομένων σε αναφορές που επιτρέπουν την εύκολη εξαγωγή στοιχείων όπως λίστες κρίσιμων εργασιών και μητρώα κινδύνων κ.λπ.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στη τιμή της άδειας χρήσης του προϊόντος μας.

Το BowTie Pro ™ πρωτοπορεί στην ανάπτυξη γρήγορων και ευέλικτων στη χρήση λογισμικών αξιολόγησης επικινδυνότητας. Η ευκολία χρήσης του λογισμικού επιτρέπει την δημιουργία διαγραμμάτων από έναν μεμονωμένο χρήστη ή από πολλούς χρήστες κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης. Τα δεδομένα εισάγονται απευθείας στο διάγραμμα ή στο Μητρώο Κινδύνων.

Στην οπτική απεικόνιση των διαγραμμάτων ο κίνδυνος αποτυπώνεται ως κόμβος. Οι αιτίες απεικονίζονται στην αριστερή πλευρά του κόμβου και οι συνέπειες στη δεξιά αντίστοιχα. Η γραφική αναπαράσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την αποτελεσματική γνωστοποίηση των κινδύνων και την καθοδήγηση της διαχείρισής τους σε ένα ευρύ κοινό.

Το BowTie Pro ™ επιτρέπει την καταγραφή πολλών λεπτομερών πληροφοριών σε σχέση με τα προληπτικά/ κατασταλτικά μέτρα, όπως ενέργειες, υπεύθυνους υλοποίησης, παραπομπές σε έντυπα/ έγγραφα, επιβεβαίωση αξιοπιστίας του μέτρου κλπ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών σε λίστες ελέγχου και καταγραφής περιστατικών.

Η επιλογή πολλαπλών γλωσσών δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας του διαγράμματος σε δύο διαφορετικές γλώσσες.

Editions

Ανακάλυψε περισσότερα

Top